Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Σάββατο, Ιούλιος 20, 2019
Text Size
Home Μελισσοκόμος Ειδησεις - Νεα Επικονίαση - Εισόδημα για μελισσοκόμους

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 2 Votes )

ΕπικονίασηΌσοι έχουν επαφή με το εξωτερικό θα έχουν ενημερωθεί σίγουρα για την αξία της επικονίασης και για τα χρηματικά αντίτιμα που εισπράτουν οι μελισσοκόμοι για να συνεισφέρουν με τα μελίσσια τους στην επικονίαση των καλλιεργειών. Τα ποσά ανέρχονται σε εκατοντάδες δολλάρια ανα κυψέλη για μία εβδομάδα τοποθέτησης σε μία έκταση με καλλιέργειες που έχουν ανάγκη επικονίασης για να "δέσουν" οι καρποί.

 

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια με τις μεγάλες μειώσεις του πληθυσμού των μελισσών παγκοσμίως οι τιμές έχουν εκτιναχθεί. Όπως θυμάστε έχει γίνει και σχετική αναφορά στην άποψη που έχουν οι αυστραλοί μελισσοκόμοι επι του θέματος, οπου χαρακτηριστικά αναφέρουν πως "αν το βαρρόα έρθει και στην Αυστραλία θα είναι μια μεγάλη οικονομική ευκαιρία για μας", εννοώντας πως θα αυξηθούν οι τιμές ενοικίασης των μελισσιών τους.

 

Κάπου εκεί τελειώνει η πραγματικότητα του πλανήτη μας και αρχίζει η πραγματικότητα της Ελλάδας. Οι μελισσοκόμοι εκδιώκονται απο τις καλλιέργειες, δεν υπολογίζεται καθόλου η αξία και η προσφορά της μέλισσας στη φύση, τα φυτοφάρμακα ψεκάζονται διαρκώς και χωρίς προληπτικά μέτρα και ο μελισσοκομικός σύλλογος βάλλεται απο κάθε πλευρά! Η αμάθεια των ελλήνων και η παντελής απουσία των αρχών στον τομέα της επιμόρφωσης σκιαγραφεί αυτή τη σκληρή και ασύμφορη κατάσταση στην Ελληνική ύπαιθρο.

Σαφώς και δεν έχουμε τις τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των ΗΠΑ ή της Αυστραλίας, σαφώς και δεν έχουμε μονοκαλλιέργειες. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως δεν αξίζουμε καλύτερη αντιμετώπιση και συμπεριφορά απο τους αγρότες και τους φορείς του κράτους! Διαβάστε μια μεταφρασμένη εκδοχή ενός συμβολαίου επικονίασης. Η μετάφραση παρουσιάστηκε απο τους:

 

 

Γιώργος Γκόρας, Ειρήνη Ρούτερ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ

 

1. Το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε στις....................................................20.… Τα μέρη είναι ..................................................... (που στο εξής θα καλείται «Μελισσοκόμος») και ............................................ (που στο εξής θα καλείται «Πελάτης»).


2. Ο Πελάτης έχει καλλιέργεια που εντοπίζεται στο..................................................... Ο Πελάτη έχει ζη­τήσει από τον Μελισσοκόμο να τοποθετήσει και να διατηρήσει ορισμένο αριθμό μελισσιών στην τοπο­θεσία που προαναφέρθηκε, για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επικονιαστεί η καλλιέρ­γεια του.


3. Ο Μελισσοκόμος έχει ετοιμάσει επαρκώ5 τα μελίσ­σια του προκειμένου να ικανοποιήσουν us απαιτή­σει του Πελάτη και έχει συμφωνήσει να τοποθετή­σει ...........πλήρη μελίσσια στην πιο πάνω αναφε­ρόμενη τοποθεσία για........μέρες. Ως πλήρες μελίσσι εννοείται αυτό που έχει τουλάχιστον 5 κηρήθρες των 23,5 εκατοστών ύψος, καλυμμένες με ζωντανές μέλισσες και γόνο.


4. Ο Μελισσοκόμος θα παρέχει..................................................... ώρες ενδιαφέροντος μέσω τηλεφώνου προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μέλισσες επισκέπτονται την πιο πάνω καλλιέρ­γεια, ενώ ο Πελάτης θα παρέχει ευανάγνωστο χάρτη ή αλλιώς προσωπικές πληροφορίες καθοδήγησης όταν αφιχθούν τα μελίσσια καθώς και θα καταδείξει την ακριβή τοποθεσία που θα μπορούν να καταλάβουν οι κυψέλες. Εάν ο πελάτης δεν παρέχει καθοδηγητικές πληροφορίες,  ο Μελισσοκόμος θα μπορεί να τοποθετήσει τα μελίσσια του, σε τοποθεσίες που τα εξασφαλίσουν ικανοποιητική επικονίαση, σύμφωνα με τη δική του κρίση.

 

5.Α) Τα μελίσσια θα αφιχθούν στις.............., 200…Αυτή η ημερομηνία ορίζεται ως «ημέρα άφιξης». Τα μελίσσια θα αναχωρήσουν όχι αργότερα από τις.........., 200… Η ημερομηνία αυτή ορίζεται ως «ημέρα αναχώρησης». Η μέρα άφιξης και αναχώρησης μπορεί να μετατοπιστεί κατά 3 ημέρες πριν ή μετά, ύστερα από αίτηση του Πελάτη εφόσον ειδοποιηθεί ο μελισσοκόμος 7 ημέρες νωρίτερα. Εάν δεν πραγ­ματοποιηθεί ειδοποίηση των 7 ημερών, στον Μελισσοκόμο, ο τελευταίος αναλαμβάνει να ρυθμίσει το πρόγραμμα για μεταφορά όποτε είναι δυνατό αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να εγγυηθεί πως θα πραγ­ματοποιηθούν οι αιτούμενες αλλαγές.

 

Β) Τα μελίσσια θα αφιχθούν κατά ή πριν την άνθη­ση της.........................καλλιέργειας. Ο Πελάτης θα

Κρατάει τον μελισσοκόμο ενήμερο, σχετικά με την πορεία της ανθοφορίας και θα του παρέχει ειδοποίηση τουλάχιστον 3 ημερών νωρίτερα για την επιθυμητή ημερομηνία άφιξης. Τα μελίσσια θα αναχωρήσουν στο τέλος της άνθησης της ίδιας καλλιέργειας. Ο Πελάτης θα παρέχει ειδοποίηση 7 ημερών για την ημε­ρομηνία αναχώρησης.

 

6. 0 Μελισσοκόμος συμφωνεί να αποδείξει τη δυνα­μικότητα των μελισσιών του σε ένα ποσοστό έως 5% επί του συνολικού που θα επιλεγεί κατά τυχαίο τρό­πο από τον Πελάτη, μετά από απαίτηση του τελευ­ταίου, εντός 24 ωρών από την άφιξη. Κατ' επιλογή του Πελάτη, όλα τα μελίσσια μπορούν να υπόκεινται για έλεγχο εντός 72 ωρών από την άφιξη τους (και­ρού επιτρέποντος) από πιστοποιημένο επιθεωρητή ο οποίος ενεργεί προς όφελος του Πελάτη και αμείβε­ται από αυτόν. Στον Μελισσοκόμο θα επιδοθεί 24ωρη ειδοποίηση για την επιθεώρηση που θα πραγματο­ποιηθεί. Ο επιθεωρητής θα συντάξει γραπτή αναφο­ρά των ευρημάτων του και θα επιδώσει από ένα υπο­γεγραμμένο αντίγραφο τόσο στον Πελάτη όσο και στον Μελισσοκόμο. Ο επιθεωρητής θα αξιολογήσει όλα τα μελίσσια ως 1) έχουν κατ' ελάχιστο 5 κηρήθρες, 2) υπερβαίνουν το ελάχιστο των 5-κηρηθρών κατά 10% ή παραπάνω ή 3) δεν καλύπτουν τη συν­θήκη των 5 κηρήθρων κατ' ελάχιστον. Η αναφορά ίου επιθεωρητή δεν είναι δεσμευτική για τα μέρη εάν είναι ανακριβής αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 2 πλευρές προκειμένου να γίνουν τροποποιήσεις εφόσον είναι ακριβής.


7. Το ενοίκιο για χα μελίσσια ορίζεται........$ ανά κυ­ψέλη για to χρονικό διάστημα που περιγράφηκε πα­ραπάνω και το σύνολο της ενοικίασης θα είναι......$. Το πρώτο 50% της αμοιβής ενοικίασης θα πρέπει να αποδοθεί με την άφιξη των μελισσιών. Το σύνο­λο της αμοιβής θα πρέπει να δοθεί εντός 14 ημερών από την ημέρα αναχώρησης.

 

8. Η αμοιβή ενοικίασης θα μειωθεί αναλογικά εάν κα­τά την επιθεώρηση που προαναφέρθηκε αποδειχθεί πως τα μελίσσια στο σύνολο τους και κατά 10% ή περισσότερο μικρότερης δυναμικότητας απ' ότι είχε συμφωνηθεί. Αντίστοιχα, η αμοιβή ενοικίασης θα αυ­ξηθεί αναλογικά εάν κατά την επιθεώρηση που προ­αναφέρθηκε αποδειχθεί πως τα μελίσσια στο σύνο­λο τους είναι κατά 10% ή περισσότερο μεγαλύτερης δυναμικότητας απ' ότι είχε συμφωνηθεί. Οι πληρωμές των όποιων τροποποιήσεων θα πρέπει να πραγ­ματοποιηθούν στα ίδια χρονικά διαστήματα που θα συμβούν και οι κανονικές πληρωμές.

 

9. Ο Μελισσοκόμος δεσμεύεται να διατηρήσει ια με­λίσσια του σε κατάλληλη επικονιαστική ικανότητα με τις απαραίτητες επιθεωρήσεις και θα φροντίσει να προσθέσει χώρο ή να αφαιρέσει κηρήθρες με μέλι, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται.

 

10. Ο Πελάτης δεσμεύεται να παρέχει κατάλληλο μέ-ρο5 για να τοποθετηθούν τα μελίσσια. Οι θέσεις πρέ­πει να είναι προσεγγίσιμες από το φορτηγό ή από άλ­λο όχημα που χρησιμοποιείται από τον Μελισσοκό­μο. Ο Πελάτης θα επιτρέψει στον Μελισσοκόμο την είσοδο στις προαναφερθείσες θέσεις όποτε είναι ανα­γκαίο προκειμένου να επιθεωρήσει τα μελίσσια. Ο Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για οποι­αδήποτε απώλεια ή ζημιά στην έκταση του, που μπο­ρεί να προκύψει.

 

11. Ο Πελάτης δεσμεύεται να μην εφαρμόσει ψυχο­φάρμακα ή χημικά που είναι τοξικά για τις μέλισσες, στην καλλιέργεια του κατά το διάστημα που βρίσκονται τα μελίσσια στο χώρο του, αλλά ούτε και λίγο καιρό πριν την άφιξη αυτών, στην περίπτωση που τα υπολείμματα των σκευασμάτων μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τις μέλισσες. Εν τούτοις τα παραπάνω σκευάσματα, άλλα γεωργικά χημικά και μέθο­δοι εφαρμογής, έχει από κοινού συμφωνηθεί πως μπορούν να εφαρμοστούν ενώσω βρίσκονται τα με­λίσσια στον χώρο του Πελάτη.

 

12. Ο Πελάτης δεσμεύεται να απομακρύνει με τον εν­δεδειγμένο τρόπο τα σκευάσματα έτσι ώστε να απο­φευχθεί ο κίνδυνος να έρθουν σε επαφή με αυτά οι μέλισσες κατά την αναζήτηση τους για νερό. Ο Πελάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Μελισσοκό­μο τουλάχιστον εντός 48 ωρών στην περίπτωση που επικίνδυνα σκευάσματα τα οποία δεν αναφέρονται στην παραπάνω λίστα του παρόντος συμβολαίου, πρέπει να εφαρμοστούν. Το κόστος της μετακίνησης και επαναφοράς των μελισσιών στην καλλιέργεια προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από τα χημικά σκευάσματα, επιβαρύνει τον Πελάτη.

 

13. Ο Πελάτη$ δεσμεύεται να παρέχει επαρκή ποσό­τητα νερού για τις μέλισσες στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο σε ακτίνα μήκους μισού μιλίου (περίπου 800 μέτρα) για κάθε μελίσσι που χρησιμο­ποιείται στην επικονίαση της καλλιέργειας.

 

14. Ο Πελάτης δεσμεύεται να πληρώσει στον Μελισ­σοκόμο .....$ για κάθε κυψέλη στην περίπτωση που

πρέπει αυτή να μετακινηθεί ή να επανέλθει μετά από αίτημα του Πελάτη ή εάν συντρέχει λόγος μετά από ενέργεια του Πελάτη ενώσω τα μελίσσια βρίσκονται στην καλλιέργεια του τελευταίου.

 

15. Ο Πελάτης δεσμεύεται να ενημερώσει έγκαιρα τον Μελισσοκόμο στην περίπτωση που θα ενημερωθεί για εφαρμογή σε κοντινές περιοχές φυτοφαρμάκων ή άλλων τοξικών για τις μέλισσες χημικών.

 

16. Ο Μελισσοκόμος δεν ευθύνεται για πιθανή ζημιά στα μελίσσια ή για τραυματισμό σε ανθρώπους ή για ζημιά σε περιούσια τρίτου που έχει προκληθεί από τον Πελάτη ή από βανδαλισμό ή από χειρισμό μη­χανημάτων ή από απρόσεχτη συμπεριφορά κοντά στα μελίσσια ενώσω ο Μελισσοκόμος ή τα μελίσσια βρίσκονται στην καλλιέργεια του Πελάτη.

 

17. Στην περίπτωση που ο Πελάτης αδυνατεί να καταβάλει τη χρηματική αμοιβή στον Μελισσοκόμο, υπο­χρεώνεται να καταβάλει μηνιαίο τόκο 1,5% επί του συνολικού ποσού της αμοιβής. Εάν ο Πελάτης δεν εξοφλήσει το ενοίκιο της επικονίασης, εντός 30 ημε­ρών από την αναχώρηση του τελευταίου μελισσιού, από την καλλιέργεια, όπως έχει οριστεί στο συμβό­λαιο, το ζήτημα της φιλονικίας θα πρέπει να λυθεί με διαιτησία. Εντός 10 ημερών τόσο ο Μελισσοκόμος όσο και ο Πελάτης θα πρέπει να ορίσουν από έναν κριτή για να διευθετήσουν την υπόθεση τους. Οι δύο κριτές θα πρέπει εντός 7 ημερών να συναντηθούν και να ορίσουν έναν τρίτο ανεξάρτητο κριτή. Εντός 14 ημερών από τον ορισμό του τρίτου θα πρέπει να γί­νει ακρόαση των δύο μερών κατ' ιδίαν ή και τηλεφωνικά. Η πλειοψηφία των κριτών θα πάρει δε­σμευτική απόφαση. (Εάν για οποιοδήποτε λόγο της διαδικασίας κρίσης, μία από τις δύο πλευρές αδυνα­τεί να συνεργαστεί ή να ενεργήσει όπως απαιτείται, τότε το προκαταρκτικό δικαστήριο που έχει δικαιο­δοσία στο συγκεκριμένο θέμα και είναι αρμόδιο για την περιοχή στην οποία βρίσκεται η καλλιέργεια του Πελάτη, μπορεί να ορίσει αυτό κριτή και να ενεργή­σει όπως απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κρίσης).

 

 

Αυτό είναι το πλήρες συμβόλαιο μεταξύ των δύο με­ρών. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται ότι δεν θα αλλοιώ­σουν ίο παρόν συμβόλαιο παρά μόνο συμπληρώνοντας τα κενά όπου αυτά υπάρχουν. Οι όποιες τροπο­ποιήσεις θα πρέπει να γίνονται γραπτά και δε θα μπο­ρούν να ανασταλούν με προφορικές συμφωνίες.

 

Ημερομηνία συμβολαίου :

 

……/…./20…..

 

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Πελάτη...................

Όνομα περιοχής καλλιέργειας...........

Διεύθυνση Πελάτη..............................

Τηλέφωνο...........................................

ΑΦΜ Πελάτη.......................................

Τηλέφωνο 2........................................

Ονοματεπώνυμο Μελισσοκόμου........

Όνομα μελισσοκομείου ή επιχείρησης

Διεύθυνση Μελισσοκόμου.................

Τηλέφωνο Μελισσοκόμου..............

ΑΦΜ Μελισσοκόμου...........................

Τηλέφωνο 2 Μελισσοκόμου................

 

 

Εδώ θα βρείτε ένα πρωτότυπο αμερικάνικο συμβόλαιο:

 PeakedHillApiaryPollinationContract.pdf 310.66 Kb

Για Μελισσοκόμους - Ειδήσεις

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 541 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης