Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Σάββατο, Ιούλιος 20, 2019
Text Size
Home Μελισσοκόμος Ειδησεις - Νεα Προτάσεις διεπαγγελματικής μελιού προς Υπουργείο

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 0 Votes )

Διεπαγγελματική μελιουΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ


Α. Προτάσεις και τελική διαμόρφωση της Αγορανομικής Διάταξης: Αρ. Πρωτοκόλου Α2.2207/24.05.07 Αγορανομική Διάταξη 1

«Αντικατάσταση ορισμένων άρθρων της Α.Α. 14/1989, στα πλαίσια αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ρυθμίσεων αυτής»

 

 

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις  ορισμένων  διατάξεων  του   κεφαλαίου   10  της  α.δ.   14/1989

 

1. Το άρθρο 186, αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Άρθρο 186

Περί εμπορίας - διακίνησης - διάθεσης του μελιού κ.λ.π. ρυθμίσεις

 

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

α) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή κυκλοφορεί υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 1 χιλιόγραμμο, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης περίπτωσης (β).

 

β) Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και πωλείται προς αυτόν απευθείας από μελισσοκόμους και συνεταιρισμούς, ως μέλι δικής τους παραγωγής, στον τόπο συγκομιδής του είδους και σε οργανωμένες Λαϊκές ή Βιολογικές Αγορές, προσφέρεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 3 χιλιόγραμμα.

 

 

2. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

 

α) Απαγορεύεται από οποιονδήποτε να πωλήσει στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένο μέλι, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγράφονται επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας του είδους οι ενδείξεις του παρόντος κεφαλαίου.

 

β) Επί της συσκευασίας του μελιού, που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι κατωτέρω ενδείξεις σε ορατό σημείο της συσκευασίας, με ευδιάκριτα, ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και στην ελληνική γλώσσα γράμματα.

(1)   Η λέξη μέλι, η οποία υποχρεωτικά θα συνοδεύεται με την αναγραφή της χώρας ή των χωρών συγκομιδής του μελιού με του ίδιου μεγέθους γράμματα, επί της κύριας όψης.

(2)   Το ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)   Η καθαρή ποσότητα περιεχομένου κάθε συσκευασίας.

(4)   Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, είτε με την χρήση της ένδειξης

"ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ  ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ................ ", όταν περιλαμβάνεται η

ακριβής  ημερομηνία,  είτε  με  την  χρήση   της  ένδειξης  "ΑΝΑΛΩΣΗ κατά

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ............ ", στις περιπτώσεις που αναφέρεται ο

μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.

 

(5)        Οι    ιδιαίτερες    συνθήκες    συντήρησης    και    χρήσης    του    μελιού.

(6)   Ο αριθμός παρτίδας του μελιού, σε περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας     δεν     περιλαμβάνει     την     ημέρα     και    τον     μήνα.

(7)   Επιπλέον το ονοματεπώνυμο, η έδρα και η διεύθυνση του εισαγωγέα. Επί του σημείου αυτού διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο πωλητής και ο εισαγωγέας είναι το ίδιο πρόσωπο, χρησιμοποιείται η ένδειξη "πωλητής-εισαγωγέας" με τα αιτούμενα στοιχεία.

(8)   Η ένδειξη "ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" εφόσον το μέλι έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε συσκευασίες μεγαλύτερες του 1 χιλιόγραμμου και ανασυσκευάσθηκε σε συσκευασίες μέχρι 1 χιλιόγραμμο από επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

 

3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού, επιτρέπεται και η αναγραφή επί αυτής των παρακάτω πληροφοριακών στοιχείων:

 

α) Προκειμένου για αμιγείς τύπους ελληνικών μελιών η φυτική προέλευση αυτών δηλαδή "Πεύκου", "Ελάτης", "Καστανιάς", "Ερείκης", "Θυμαριού", "Πορτοκαλιάς", "Βαμβακιού", "Ηλίανθου" και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα μέλια αυτά ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές παραμέτρους, που ορίζονται με την υπ' αριθμ. 127/2004 (ΦΕΚ 239/Β/23.2.2005) κοινή υπουργική απόφαση.

 

 

β) Πλησίον της υποχρεωτικής ένδειξης "Ονομασία του περιεχομένου προϊόντος" μπορεί να αναγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν (1) την φυτική προέλευση ή την προέλευση από άνθη, εάν το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης και αν διαθέτει τα οργανοληπτικά, φυσικοχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της πηγής.

 

(2) την προέλευση από μία συγκεκριμένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία, αν το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης.

(3) τα ειδικά ποιοτικά κριτήρια.

Η αναγραφή των παραπάνω (1), (2) και (3) πληροφοριών είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το μέλι της συσκευασίας ούτε "διηθημένο μέλι" είναι, ούτε "μέλι ζαχαροπλαστικής".

 

4. ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ

 

α) Οι ονομασίες "ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΘΡΑΣ", "ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ" ή "ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ", "ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ" και "ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" υποχρεωτικά αναφέρονται αυτούσιες και απαγορεύεται να αντικαθίστανται από την απλή ονομασία "ΜΕΛΙ".

β) Προκειμένου για μέλι ζαχαροπλαστικής, αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και πολύ κοντά στην ονομασία του προϊόντος οι λέξεις "ΜΟΝΟ ΓΙΑ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ".

Στην περίπτωση που το εν λόγω μέλι χρησιμοποιείται ως συστατικό σύνθετου τροφίμου, αντί του όρου "Μέλι ζαχαροπλαστικής", μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος " Μέλι" στην ονομασία του τροφίμου. Ωστόσο όμως στον κατάλογο των συστατικών αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος "Μέλι ζαχαροπλαστικής".

 

γ) Υποχρεωτική η αναγραφή στα τιμολόγια αγοράς και πώλησης της χώρας συγκομιδής.

 

δ) Οι τελωνειακές αρχές καταχωρούν στις εισόδους της χώρας τις ποσότητες εισερχόμενου μελιού από χώρες Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε. με τα στοιχεία του εισαγωγέα σε ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου εντός του taxis, ώστε να διασταυρώνονται οι καταχωρήσεις με στόχο την αποτροπή ελληνοποιήσεων. Επιπλέον να λαμβάνονται δείγματα για τον ποιοτικό τους έλεγχο.

 

ε) Σε τρόφιμο που υπάρχει η αναγραφή «μέλι» σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας, να αναφέρεται υποχρεωτικά δίπλα και η χώρα συγκομιδής.

 

στ) Απαγορεύεται η ανάμιξη ελληνικού μελιού με μέλι άλλων χωρών.

 

 

5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ

 

Η ένδειξη "Χώρα Συγκομιδής π.χ. Ολλανδία ή Γερμανία ή Βουλγαρία κ.ο.κ." νομιμοποιείται αν το μέλι είναι προέλευσης μίας και μόνο χώρας και δεν έχει αναμιχθεί με μέλι άλλων χωρών. Στην περίπτωση ανάμιξης αναφέρεται το σύνολο των χωρών.

 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ / ΘΕΣΠΙΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

Το μέλι που διατίθεται στο εμπόριο ή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν, προοριζόμενο για κατανάλωση από τον άνθρωπο, υποχρεωτικά πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων-Ποτών και απαγορεύεται ρητά:

 

-Απαγορεύεται το «μέλι» σκόνη.

 

-Η προσθήκη στο μέλι οποιουδήποτε συστατικού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τροφίμων καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσθήκη εκτός από μέλι.

 

-Η ανάμιξη του μελιού με μέλι ζαχαροπλαστικής.

-Η ανάμιξη του μελιού με αμυλοσιρόπιο, ισογλυκόζη και άλλα παρεμφερή προϊόντα.

 

Παραβίαση των ανωτέρω απαγορευτικών μέτρων συνιστά το ποινικό αδίκημα της νοθείας.

 

Προκειμένου για τα προϊόντα απομίμησης μελιού ( ισογλυκόζη, αμυλοσιρόπια και λοιπές γλυκαντικές ουσίες) απαγορεύεται:

 

α) η αναγραφή στην ετικέτα οποιουδήποτε όρου παραπέμπει σε μέλισσες ή μελισσοκομικά προϊόντα (π. χ. κυψέλη, σμάρι, νέκταρ, μελισσάνθη κλπ)

 

β) η χρήση στην ετικέτα εικόνων που παραπέμπουν σε μέλισσες ή λουλούδια (π.χ. κυψέλες, άνθη, μέλισσες κλπ)

 

γ) η αναγραφή στην ετικέτα τοπωνυμίων (π.χ. Βυτίνα, Πήλιο, Ήπειρος, Σητεία κλπ)

 

δ) η τοποθέτησή τους στα καταστήματα, στο ίδιο ράφι με το μέλι .

 

Παραβίαση των ανωτέρω απαγορευτικών μέτρων συνιστά το ποινικό αδίκημα της παραπλάνησης καταναλωτή.

 

7. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΛΙ ΣΤΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ,  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

Στο χώρο έκθεσης προς πώληση στον τελικό καταναλωτή συσκευασμένου μελιού υποχρεωτικά αναρτάται ή τοποθετείται ή προσδένεται στο προϊόν πινακίδα, απολύτως ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφεται η τιμή πώλησης της συσκευασίας καθώς και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης  τιμής στην δεύτερη.

 

Εφόσον το περιεχόμενο καθαρό βάρος της συσκευασίας μελιού είναι 1000 γραμμάρια δεν απαιτείται η αναγραφή στην πινακίδα της τιμής ανά μονάδα μέτρησης (κιλό). Για τον λιανοπωλητή δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα των ενδείξεων που αναγράφονται επί της συσκευασίας του μελιού, δεδομένου ότι ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές. Διαφορετικά την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών φέρει ο λιανοπωλητής με συνευθύνη και των άλλων υπόχρεων επιχειρήσεων (βιομηχανία, βιοτεχνία, εισαγωγέας, συσκευαστής κλπ.). Η συνευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν το μέλι έχει παραδοθεί από τον προμηθευτή στον λιανοπωλητή με την αναγραφή όλων των προβλεπομένων ενδείξεων στην συσκευασία αλλά αυτές έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί από οποιαδήποτε αιτία μετά την παράδοση.

Όταν διατίθεται μέλι χύμα σε χώρους εστίασης ή ξενοδοχεία να είναι υποχρεωτική η επισήμανση με ετικέτα στον περιέκτη όπου θα αναγράφεται η ένδειξη μέλι και η χώρα συγκομιδής του.

 

8. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΛΗΝ
ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙ-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ

 

α) Σε εφαρμογή του άρθρου 38 (παράγρ.2) του Ν.Δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικος", επί όλων των τιμοκαταλόγων και πινακίδων που τηρούν οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς, χονδρέμποροι), πέραν των άλλων ενδείξεων αναγράφεται η ονομασία του μελιού και η χώρα συγκομιδής, σύμφωνα με τον

Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.

 

β) Σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παράγρ.1 του Ν.Δ. 136/1946) "Περί Αγορανομικού Κώδικος" επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού, πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού και η χώρα συγκομιδής, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων-Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κλπ.) και η προέλευση του είδους, όπως ορίζεται παραπάνω.

 

9. ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ

 

α) Προκειμένου για μέλι που μεταφέρεται χύμα για να συσκευασθεί σε ποσότητα μέχρι 1 κιλό (ή μέχρι 3 κιλά προκειμένου για μελισσοκόμο παραγωγό), οι ενδείξεις που προβλέπονται στην ως άνω παράγραφο 2 αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία ή μπορούν μόνο να αναγράφονται στα σχετικά εμπορικά έγγραφα, που το συνοδεύουν. Ειδικά όμως, οι ενδείξεις ονομασία πώλησης, χώρα συγκομιδής, χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, όνομα ή εμπορική διεύθυνση του παραγωγού ή εισαγωγέα, πρέπει να αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία στην οποία προσφέρεται το μέλι.

 

Για το μέλι ζαχαροπλαστικής και το διηθημένο μέλι, τα δοχεία μεταφοράς χύμα, οι συσκευασίες και τα εμπορικά έγγραφα αναφέρουν σαφώς την πλήρη ονομασία του προϊόντος.

 

β) Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας του μελιού είναι ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.

 

 

10. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Τα εις χείρας παντός κατόχου (εισαγωγέα, συσκευαστή, τυποποιητή, χονδρεμπόρου και λιανοπωλητή) ευρισκόμενα μέλια, που έχουν εισαχθεί, παραχθεί, συσκευασθεί, τυποποιηθεί και αγορασθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου 186, μπορούν να διατεθούν μέχρι εξαντλήσεως τους:

 

α) Με τις ενδείξεις του άρθρου 186 της α.δ. 14/1989, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Αρ.Πρωτ. Α2.2207/24-05-2007 (ΦΕΚ Β 815/24-05-2007) και ίσχυε πριν από την κατά τα ως άνω αντικατάσταση του.

 

β) Με τις ενδείξεις που ανέγραφαν επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας, σε εφαρμογή του άρθρου 35 (παραγρ. 1) του Αγορανομικού Κώδικος, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την ισχύ των   ενδείξεων της περίπτωσης (β) του ως άνω κεφαλαίου 8".

 

2. Το άρθρο 188 μένει ως έχει.

Β. Προτάσεις για τη διαμόρφωση της Νομοθεσίας σχετικά με το μέλι:

 

 

1.    Επί των τεχνικών προδιαγραφών μελιού στον ελληνικό στρατό προτείνονται οι
παρακάτω αλλαγές:

 

i.         Τροποποίηση της παραγράφου 1.1 με τίτλο: «Σκοπός» ως εξής: « Στην
προδιαγραφή αυτή καθορίζονται οι ιδιότητες του προϊόντος και οι απαιτήσεις
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας σχετικά με το μέλι, τα προερχόμενα από μέλι
μελιτωμάτων σε συνδυασμό ή όχι με μέλι ανθέων, προκειμένου να καταστεί
συντηρήσιμο για 2 χρόνια, για την προμήθεια του από το ελεύθερο εμπόριο,
για κάλυψη ειδικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων».

 

ii.        Τροποποίηση της παραγράφου 2.1. με τίτλο: « Προμηθευόμενες Κατηγορίες»
με αντικατάσταση της φράσης «...και να έχει ως προέλευση χώρα της Ε.Ε.»
με την ένδειξη «...και να έχει συλλεχθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης »
και τελική διαμόρφωση της ως εξής: «Το μέλι θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της παραγράφου 1.2, να περιλαμβάνεται στα είδη του άρθρου
67 ΚΤΠ και να έχει συλλεχθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 

2.    Προτάσεις προς το Γενικό Χημείο του Κράτους:

 

i.         Η αναφορά της λέξης «θυμάρι» μαζί με την υπόλοιπη περιγραφή της
βοτανικής προέλευσης και με γραμματοσειρά ίδιου μεγέθους να
δικαιολογείται σε αναμείξεις διαφόρων κατηγοριών μελιού, όταν το δείγμα
έχει ελάχιστο ποσοστό γυρεόκοκκων θυμαριού 5%.

 

ii.        Αποδοχή των ελαχίστων ορίων καταλοίπων που συμφώνησαν οι παραγωγοί
και συσκευαστές μελιού της Ευρώπης, για την ανάληψη δράσης εκ μέρους
των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου που είναι τα παρακάτω :

I.     Ομάδα φθοριοκινολόνων : 0,005 ppm

II.     Ομάδα μακρολίδων : 0,020 ppm ή 0,010 ppm και μόνο για την τυλοζίνη που τό όριο ανίχνευσης είναι τα 0,020 ppm να ισχύσει η

τιμή 0,020

III.             Ομάδα στρεπτομυκινών : 0,010 ppm

IV.             Ομάδα σουλφοναμιδών : 0,010 ppm V.     Ομάδα τετρακυκλινών : 0,010 ppm

 

 

3. Προτάσεις προς τον ΕΦΕΤ

 

i. Ταυτόχρονη διαπίστωση μη συμμόρφωσης στις προδιαγραφές της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά το δείκτη περιεκτικότητας σε υδροξυμεθυλοφουρφουράλη ( HMF > 40 mg/kg) και το δείκτη διαστάσης (<8) για τον χαρακτηρισμό ενός μελιού ως ζαχαροπλαστικής.

Σε περίπτωση που μόνο ο δείκτης περιεκτικότητας σε υδροξυμεθυλοφουρφουράλη υπερβαίνει τον προβλεπόμενο από την παραπάνω οδηγία ( HMF > 40mg/kg) ή ο δείκτης διαστάσης υπολείπεται από τον προβλεπόμενο δείκτη 8 να συνεπάγεται υποχρέωση απομάκρυνσης της ποσότητας από το ράφι χωρίς ποινική ή διοικητική δίωξη.

Σε περίπτωση που ο δείκτης διαστάσης είναι μικρότερος από τα επιτρεπτά όρια (<8), τότε το προϊόν να ελέγχεται, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει πραγματοποιηθεί νοθεία. Σε περίπτωση νοθείας να υπάρχει ποινική ή διοικητική δίωξη.

 

 

4. Προτάσεις για το μέλι Ελάτης Μαινάλου - Βανίλια :

 

i.         Να τροποποιηθεί η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 313049/14-01-1994 με
θέμα: «Αναγνώριση Προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης μελιού:
Ελάτης Μαινάλου-Βανίλια περιοχής συμπλέγματος όρους Μαινάλου» στην
παράγραφο 4, ώστε να γίνει άρση του περιορισμού της υποχρεωτικής
τυποποίησης στη ζώνη παραγωγής.

ii.        Να προστεθούν στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 313049/14-01-1994 τα
παρακάτω:

•         το μέλι Ελάτης Μαινάλου - Βανίλια δεν απαιτείται να έχει άθροισμα φρουκτόζης και γλυκόζης >45gr/100gr , όπως έχει ορισθεί για τα μέλια μελιτωμάτων (Οδηγία 2001/110/ΕΚ).

•         να αφαιρεθεί από την απόφαση η φράση «λόγω της βανίλιας που περιέχει» (παράγραφο 4 του έχοντας υπόψη τις διατάξεις.. )

•         να διευρυνθούν τα όρια υγρασίας από 14 έως 15,5% με 13 έως 16,5% (παράγραφος 2)

•         να αφαιρεθεί η παράγραφος που αφορά τα όρια της σακχαρόζης. (παράγραφος

2).

 

 

 

 

Με τιμή Ο Πρόεδρος

 

 

Μανίκης Ιωσήφ

Για Μελισσοκόμους - Ειδήσεις

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 538 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης