Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Πέμπτη, Ιανουάριος 23, 2020
Text Size
Home Μελισσοκόμος Ειδησεις - Νεα Επιδοτούμενα πρόγραμματα Αλέξανδρος Μπαλτατζής - Νέοι Αγρότες

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 2 Votes )
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 καθορίζει τις προτεραιότητες της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στον οποίο ορίζεται ότι η εθνική στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης θα εφαρμοστεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
  • Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Η 1η περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης εχει ληξει. Ενδέχεται να γινει νέα προκύρηξη μέσα στο 2010.Λίγα λογια για το πρόγραμμα:Τίτλος μέτρου

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Νομική βάση

Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Άρθρα 13 και 14, και σημείο 5.3.1.1.2 Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 1974/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρα 2(η)(ii) και 4 του Καν.1320/2006

Κωδικός μέτρου:

112

Τεκμηρίωση της παρέμβασης

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας αλλά και των αγροτικών περιοχών είναι η γήρανση του πληθυσμού. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι εντονότερο στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες κατά τεκμήριο οι συνθήκες, λόγω των φυσικών μειονεκτημάτων και απομόνωσης είναι δυσμενέστερες. Το γεγονός της προχωρημένης ηλικίας του συνόλου των γεωργών στην χώρα μας αποτελεί τροχοπέδη για διάχυση τεχνογνωσίας, υιοθέτηση νέων πρακτικών, εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στη διεθνή αγορά των «γεωργικών» προϊόντων.

Ήδη μέχρι σήμερα και μετά την εφαρμογή του μέτρου κατά την 2η και 3η Προγραμματική περίοδο έχουν εγκατασταθεί περίπου 30.000 νέοι γεωργοί σε αγροτικές περιοχές με ενασχόληση στην γεωργία γεγονός που συντελεί ουσιαστικά στην άμβλυνση των ανωτέρω προβλημάτων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόληση τους με την γεωργία γεγονός που θα συμβάλει θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ενισχύεται από το γεγονός ότι οι «διάδοχοι» πρόωρης συνταξιοδότησης θα είναι κυρίως νέοι γεωργοί, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτομιών από νέους σε ηλικία ανθρώπους θα συντελέσει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Στόχος του μέτρου

Στόχος του μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Πεδίο και δράσεις

Γεωγραφικό πεδίο

Το Μέτρο θα έχει εφαρμογή στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας, με δυνατότητα διαφοροποίησης των κινήτρων με βάση τα φυσικά μειονεκτήματα του τόπου μόνιμης κατοικίας, καθώς και την παραγωγική κατεύθυνση και το συνολικό εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Δράση

ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Προβλέπεται η στήριξη νέων γεωργών για την εγκατάσταση τους στην γεωργία με την μορφή χορήγησης κεφαλαίου. Το ύψος της ενίσχυσης καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο καθεστώς περιγράφονται παρακάτω.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να ενταχθούν στο Μέτρο γεωργοί οι οποίοι:

  • είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για στήριξη και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως αρχηγοί της.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου νέου γεωργού. Η ατομική απόφαση χορήγησης στήριξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών εκδίδεται το αργότερο εντός 18 μηνών μετά την εγκατάσταση.

  • Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, ή αποκτούν εντός 3ετιας από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης. .
  • Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Προσδιορισμός της «εγκατάστασης» που χρησιμοποιείται από το κράτος μέλος.

«Εγκατάσταση» Νέου Γεωργού νοείται η έναρξη λειτουργίας αγροτικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και αρχηγός, φυσικό πρόσωπο κάτω των 40 ετών. Ως ΜΑΕ θεωρείται η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, στην γεωργική εκμετάλλευση και αντιστοιχεί με απασχόληση 1.750 ωρών. Η έναρξη λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης προσδιορίζεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

  • με την απόκτηση ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών
  • με την έναρξη μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων
  • με την αγορά αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους)
  • με την έναρξη καλλιέργειας (σπορά ή φύτευση) ιδιόκτητων εκτάσεων μονοετούς καλλιέργειας.

Σύνοψη των απαιτήσεων του επιχειρηματικού σχεδίου, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων στην περίπτωση επενδύσεων με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα εντός περιόδου χάριτος 36 μηνών, και λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα και την επεξεργασία των αναθεωρήσεων του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το επιχειρηματικό σχέδιο (σχέδιο δράσης) για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων των Νέων Γεωργών θα προβλέπει τη δημιουργία εκμετάλλευσης προσαρμοσμένης στις εθνικές και κοινοτικές απαιτήσεις. Το επιχειρηματικό σχέδιο διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις με βάση το χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων ενεργειών ως ακολούθως.

Α)Σημείο εκκίνησης

Στο σχέδιο δράσης θα περιγράφεται αναλυτικά η αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης: μέγεθος σε στρέμματα, αριθμός ζώων, συνολικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε ΜΑΕ, κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική), ποιότητα παραγωγής, οικογενειακή και συνολική απασχόληση σε ΜΑΕ. Θα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν, τη πρόθεση του υποψηφίου για προσφυγή σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών καθώς επίσης και κάθε άλλη ενέργεια που θα αναληφθεί με στόχο την επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

Β) Ενδιάμεση φάση

Η τήρηση των προϋποθέσεων που σχετίζονται με τις επαγγελματικές ικανότητες θα πρέπει να εκπληρώνεται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης, εφόσον χρειάζεται περίοδος προσαρμογής για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης του Νέου Γεωργού ή της διαρθρωτικής προσαρμογής της εκμετάλλευσής του

Στο επιχειρηματικό σχέδιο (σχέδιο δράσης) θα προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης για επενδύσεις που θα πραγματοποιήσουν οι Νέοι Γεωργοί με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα όπως προβλέπονται στον Καν. 73/2009και εφόσον προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό του σχέδιο. Η περίοδος χάριτος εντός της οποίας θα πρέπει να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης (άρθρο 26, παρ 1, εδάφιο 3 του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Γ) Τελική φάση

Κατά την τελική φάση θα ελέγχεται η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και  θα πρέπει κατ ελάχιστο να διασφαλίζεται η επίτευξη του στόχου της δημιουργίας γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους μεγαλύτερου της μιας (1) Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ ) και εισοδήματος της εκμετάλλευσης μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) εντός 5 ετών κατά ανώτατο όριο από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης.

Θα προβλέπεται αναθεώρηση του σχεδίου δράσης το ανώτερο τρείς φορές μέχρι την ολοκλήρωση του σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον δεν επηρεάζεται ο στόχος και η κατεύθυνση της εκμετάλλευσης.

Η συμμόρφωση προς το επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται από την αρμόδια αρχή εντός πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για τη χορήγηση στήριξης. Σε περίπτωση που τη στιγμή της αξιολόγησης ο νέος γεωργός δεν πληροί τα προβλεπόμενα από το επιχειρηματικό σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου η ήδη χορηγηθείσα στήριξη επιστρέφεται στο σύνολό της ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Χρήση της δυνατότητας περιόδου χάριτος για την τήρηση των απαιτήσεων επαγγελματικής ικανότητας

Θα γίνει χρήση δυνατότητας περιόδου χάριτος μέχρι 36 μήνες για την τήρηση της προϋπόθεσης απόκτησης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία απόκτησης της επαγγελματικής ικανότητας θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η επαρκής επαγγελματική ικανότητα θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας, είτε να αποκτηθεί σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης.

Χρήση της δυνατότητας συνδυασμού διαφορετικών μέτρων στο επιχειρηματικό σχέδιο, η οποία παρέχει στους νέους γεωργούς πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέτρα

Προβλέπεται η δυνατότητα να συνδυαστούν διάφορα μέτρα του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου, δίνοντας αυτόματη πρόσβαση του Νέου Γεωργού στα μέτρα αυτά. Ειδικότερα προβλέπεται η αυτόματη πρόσβαση στα εξής μέτρα:


α. Μέτρο 1.1.4 «Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών στην εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών»

β. Μέτρο 1.2.1 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

γ. Μέτρο 1.3.2. «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων»

δ. Μέτρο 1.3.3. «Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης»

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη στήριξη του από τα ανωτέρω μέτρα θα πρέπει να τα αναφέρει στο επιχειρησιακό του σχέδιο με λεπτομερή περιγραφή – τεκμηρίωση της πρότασης.

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται συνολικά σε 40.000 € και το ελάχιστο σε 10.000€. και διαφοροποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :


Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με :

α) τον τόπο μόνιμης κατοικίας (κατηγορία περιοχής: ορεινή- μειονεκτική- λοιπές)

β) την παραγωγική κατέυθυνση της εκματάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (κτηνοτροφική, φυτική)

γ) το συνολικό εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Φορέας Εφαρμογής

Φορέας Εφαρμογής είναι η Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις  Αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες κατά περίπτωση

Τρόπος πληρωμής

Το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται το ανώτερο σε 3 δόσεις .

Ποσοτικοποιημένοι στόχοι

Στόχος του Μέτρου είναι η εγκατάσταση 12.000 Νέων Γεωργών.
Εδώ παραθέτουμε την παλαιά πρόσκληση του υπουργείου:


ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Το Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Εγκρίνεται ποσό συνολικού ύψους 100.000.000€ για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα αναληφθεί για Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων το έτος 2009 για το Μέτρο 112 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 και σε εφαρμογή της αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ.

Καθορίζουμε τις πιστώσεις του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά Περιφέρεια, την περίοδο υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας καθώς και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών για το έτος 2009.

Στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων που έχει κατανεμηθεί σε μία Περιφέρεια δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων νέων γεωργών κατά το συγκεκριμένο έτος της κατανομής, είναι δυνατή η μεταφορά του πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣΕπιδότηση σε 154 νέους αγρότες στη Πελοπόννησο


Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νέων αγροτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επιδοτούνται με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, καθώς με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Φώτη Χατζημιχάλη χορηγήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στήριξη σε 154 νέους αγρότες.

Συνολικά μέχρι σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν επιδοτηθεί 805 αγρότες, ενώ το ποσό επιχορήγησης φθάνει τα 13.915.000 ευρώ.

Για οσους επιθυμούν να μελετήσουν το προγραμμα αναλυτικότερα σας δινουμε τα σχετικά αρχειa του υπουργείου:


Σχόλια  

 
+1 #1 ΝΙΚΟΛΕΤΑ 20-10-2011 19:47
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.
 

Για Μελισσοκόμους - Ειδήσεις

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 383 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης