Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Τρίτη, Μάιος 21, 2019
Text Size
Home Μελισσοκόμος Εχθροί - Ασθένειες Νέα έρευνα του ΕΘΙΑΓΕ για τη νοζεμίαση

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 9 Votes )

nagrefΤο Ινστιτούτο Μελισσοκομίας έχει ξεκινήσει έρευνα για την κατασταλτική δράση διαφόρων φυτικών σκευασμάτων που τόσος μεγάλος ντόρος δημιουργήθηκε. Και αυτό για να δώ­σουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις προσδοκίες που δημι­ουργήθηκαν γύρω από το θέμα αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο να μετριάσουμε την ανυπομονησία μας στη διαφή­μιση τέτοιων προϊόντων και στην άμεση χρήση τους. Απαιτεί­ται χρόνος να γίνει μία έρευνα γύρω από οποιοδήποτε προϊόν. Οι μελισσοκόμοι γνωρίζουν πολύ καλά πως πρωταρχικός στό­χος στη φιλοσοφία του Ινστιτούτου είναι ο προγραμματισμός και η διενέργεια πειραμάτων πάντα με γνώμονα το δικό τους όφελος και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει απόκλιση γύρω από αυτό.

 

 

 

Ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια την έρευνα στα συγκε­κριμένα σκευάσματα εξετάζοντας τυχόν κάποια θετική επί­δραση στη νόσο κατασταλτικά. Αυτό που μας ώθησε στην κατεύθυνση αυτή ήταν οι πολλές διαφημίσεις, όπου επικα­λούνταν μάλιστα και μαρτυρίες μελισσοκόμων για την κατα­σταλτική δράση αυτών των σκευασμάτων.

 

Το πείραμα διενεργήθηκε αρχές Απρίλη 2009 στον Άγιο Μάμα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου και το Νοέμβριο του ιδίου έτους.

Για τις ανάγκες του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν 120 ισοδύναμα μελίσσια 7-10 πλαισίων πληθυσμό από 4-6 πλαίσια γόνο την άνοιξη και από τρία έως τέσσερα πλαίσια γόνο το Νο­έμβριο με αδερφές βασίλισσες, παραγωγής 2008. Χωρίστηκαν σε οκτώ ομάδες των δεκαπέντε μελισσιών. Η συλλογή δειγμά­των μελισσών για εργαστηριακό έλεγχο έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, δηλαδή σύμφωνα με το κοινό πρωτόκολλο που δημιουργείται και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 60 συλλέκτριες μέλισσες από την είσοδο των κυψε­λών. Τα σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, οι ποσότητες καθώς και οι εφαρμογές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Σκεύασμα

Ποσότητα

Εφαρμογές

Nosestat

10+40 (φορμικό οξύ+ιώδιο) ml/10 L σιρόπι 500 mi/κυψέλη

4εφαρμογές, μία ανά 3 ημέρες

Apiform

50 ml/8L σιρόπι 500 ml/κυψέλη

4εφαρμογές, μία ανά 3 ημέρες

θυμόλη

1 γρ./15 L. σιρόπι 500 ml/κυψέλη

4εφαρμογές, μία ανά 3 ημέρες

Αλόη βέρα

0.750 ml/7.5 L. σιρόπι 500 ml/κυψέλη

4εφαρμογές, μία ανά 3 ημέρες

σκόρδο

2 σκελίδες /1L. σιρόπι 500 ml/κυψέλη

4εφαρμογές, μία ανά 3 ημέρες

Apiherb

80 γρ.Μ L. σιρόπι κυψέλη250 ml

4εφαρμογές, μία ανά 3 ημέρες

Protofil

80 mlM L. σιρόπι κυψέλη250 ml

4εφαρμογές, μία ανά 3 ημέρες

Vita feed gold

40 γρ./4 L. σιρόπι 250 ml/κυψέλη

4εφαρμογές, μία ανά 3 ημέρες

 

Ξεκινήσαμε αρχές Απρίλη τις εφαρμογές οι οποίες και ολοκληρώθηκαν σε διάστημα δέκα ημερών. Η συλλογή δειγ­μάτων έγινε πριν την έναρξη και δέκα μέρες μετά το τέλος των εφαρμογών. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η διακύ­μανση των σπορίων όπως καταγράφηκε στο εργαστήριο του Ιν­στιτούτου. Από αριστερά αναφέρονται οι τιμές των σπορίων (σε εκατομμύρια) ενώ κάτω. τα σκευάσματα τα οποία χρησιμοποι­ήθηκαν. Η πρώτη μέτρηση αντιστοιχεί στις μπάρες με μωβ χρώμα όπου πολύ εύκολα βλέπετε τον αντίστοιχο αριθμό σπο­ρίων της κάθε ομάδας. Η δεύτερη μέτρηση αντιστοιχεί στις κόκκινες μπάρες, ενώ τα ποσοστά που αναγράφονται πάνω είναι η αύξηση των σπορίων ανάμεσα στις δύο μετρήσεις.

grafima1

Η εικόνα από την αύξηση των σπορίων σε διάστημα μόλις είκοσι ημερών είναι αποκαρδιωτική και δεν αφήνει πολλά πε­ριθώρια ελπίδας.

grafima2

Το ίδιο ακριβώς επαναλάβαμε και στις αρχές του Νοέμβρη με τα ίδια ακριβώς σκευάσματα. Ευτυχώς σταθήκαμε τυχεροί, επικρατούσαν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την εισαγωγή και λήψη του σιροπιού. Τα αποτελέσματα και σε αυτό το πεί­ραμα είναι εμφανή όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

grafima3

Τα μελίσσια του φθινοπώρου ήταν ιδιαίτερα δυνατά όπως περιγράψαμε στην αρχή και μάλιστα προέρχονταν από την εκ­μετάλλευση της φθινοπωρινής ερείκης που καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν. τα 36 από τα 120 μελίσ­σια που χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα, μέχρι το Μάρτη χάθη­καν ολοσχερώς. Τα δε υπόλοιπα να μην περιγράψουμε την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν.

 

Στην επόμενη εικόνα δίνουμε πληροφορίες για τον αριθμό των μελισσών που χάθηκαν σε κάθε ομάδα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μας τα συγκε­κριμένα σκευάσματα δεν φαίνεται να αποτελούν μέσο καταπο­λέμησης της νόσου. Ενδεχομένως να βοηθούν στην ανάπτυξη των μελισσιών αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν θερα­πευτικά μέσα. Συνεπώς κανένα φυτικό σκεύασμα προς το παρόν δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.

 

Συμπεράσματα

 

Το Ν. ceranae εμφανίζεται σε όλη την Ελληνική επικρά­τεια, με τάση να επικρατήσει του Ν. apis. 0 ρυθμός αύξησης των σπορίων του Ν. ceranae είναι περισσότερο γρήγορος σε συγκεκριμένους μήνες. Οκτώβριο-Νοέμβριο και Μάρτιο-Απρίλιο και αυξάνεται μέχρι και 6 φορές στη διάρκεια ενός μήνα. Από τα δείγματα που εξετάστηκαν στο Ινστιτούτο Μελισσοκο­μίας του ΕΘΙΑΓΕ το 2008 και 2009, έγινε φανερό ότι μελισσοκομεία με μεγάλη προσβολή από Νοσεμίαση παρουσίαζαν και μεγάλες απώλειες σε μελισσοσμήνη. Η Νοσεμίαση φαίνεται να είναι η κύρια αφορμή για το χάσιμο των μελισσοσμηνών στην Ελλάδα. Υπάρχουν ενδείξεις όμως και για απώλειες που προ­κλήθηκαν από φυτοπροστατευτικές ουσίες. Προφανώς η εξα­σθένιση των μελισσιών από άλλες αιτίες τα καθιστά περισσότερο επιρρεπή στην Νοσεμίαση. Μοναδική λύση η άμυνα του μελισσιού και τα μέτρα υγιεινής. Είναι πολύ σημαν­τικοί οι χειρισμοί του φθινοπώρου στο θέμα της νοσεμίασης.

 

 • - Μελίσσια για παράδειγμα τα οποία έχουν μεγάλη προ­σβολή από βαρρόα είναι πιο ευάλωτα στην ανάπτυξη της νόσου. Συνεπώς εντατική παρακολούθηση και σωστή καταπο­λέμηση του βαρρόα.
 • -Επίσης όσοι εκμεταλλεύονται το πεύκο απαραίτητη η πα­ρουσία γύρης, γυρεόπιτας. υποκατάστατα ή αντικαταστατά γύρης τα οποία βοηθούν στην εκτροφή γόνου ανανεώνοντας τον πληθυσμό τους.
 • -Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας για ξεχειμώνιασμα απο­τελεί πολύ σημαντικό παράγοντα, θα πρέπει ο χώρος που θα επι­λέξουμε να είναι προφυλαγμένος από υγρασία, από δυνατούς ψυχρούς ανέμους, συνεπώς ηλιόλουστος, ξηρός και στεγνός.
 • -Η κατεύθυνση των κυψελών μέσα στο ίδιο μελισσοκομείο επίσης. Η νοτιοανατολική κατεύθυνση συνιστάται έναντι των υπολοίπων. Βρέθηκαν διαφορές σε ότι αφορά αυτό το θέμα όσο παράξενο και αν ακούγεται.
 • -Οι κυψέλες καλό είναι να βρίσκονται υπερυψωμένες και όχι στο έδαφος για καλύτερο αερισμό.
 • -Να αποφεύγονται οι άσκοπες επιθεωρήσεις, ιδιαίτερα όταν δημιουργείται μελισσόσφαιρα.
 • -Να ξεχειμωνιάζουμε τα μελίσσια μακριά από πευκοδάση.
 • -Διατήρηση μελισσιών με νέες παραγωγικές βασίλισσες, δυνατούς πληθυσμούς και επαρκείς προμήθειες σε μέλι και γύρη. Τα μελίσσια αυτά πάντα ξεκινάνε νωρίτερα την εκτροφή γόνου από τα μέσα του χειμώνα σε σχέση με τα υπόλοιπα.
 • -Απολύμανση του μελισσοκομικού υλικού. Ναι μεν απαι­τεί αρκετό χρόνο και κόπο όμως τα οφέλη είναι τεράστια. Με την απολύμανση της κυψέλης καταστρέφονται όλα τα σπόρια της νοσεμίασης που βρίσκονται στο εσωτερικό της.
 • -Απομάκρυνση των παλαιών κηρήθρων. Ανανέωση κάθε 3 χρόνια τουλάχιστον.
 • -Αποφυγή παραγόντων που προκαλούν δυσεντερία στις μέλισσες. Προσοχή στις τροφές για αποφυγή ανεπιθύμητων παραγόντων με απρόβλεπτες συνέπειες.
 • -Εξασφάλιση καλού αερισμού στις κυψέλες. Όχι δημιουργία συν­θηκών που οδηγούν στην αύξηση της υγρασίας μέσα στην κυψέλη.

 

 

Αναδημοσίευση απο Μελ. Βήμα Μαρτίου-Απριλίου

Έρευνα της Φανής Χατζήνα του ΕΘΙΑΓΕ

Λεωνίδας Χαριστός,  Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ

Για Μελισσοκόμους - Εχθροί - Ασθένειες

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 556 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης