Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Τρίτη, Ιανουάριος 28, 2020
Text Size

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 9 Votes ) Πρόγραμμα ΚυψΕλλάς

Το ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης τύπων κυψελών χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του κανονισμού 1221 / 97 με στόχο να δοθεί απάντηση σε ένα καίριο αλλά  και ουσιαστικό ερώτημα του Έλληνα μελισσοκόμου: Ποιος είναι εκείνος ο τύπος κυψέλης στον οποίο το μελίσσι διαβιεί, αναπτύσσεται και αποδίδει κατά τον καλύτερο τρόπο στις συνθήκες της Ελλάδας;

 


Το πρόγραμμα αυτό που ονομάστηκε ΚΥΨΕΛΛΑΣ από το συνδυασμό των λέξεων ΚΥΨΕΛΗ – ΕΛΛΑΣ ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2000 και για τις ανάγκες του δημιουργήθηκε στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ένα πρότυπο μελισσοκομείο. Στο μελισσοκομείο αυτό εγκαταστάθηκαν 30 μελίσσια, 10 για κάθε τύπο κυψέλης υπό μελέτη. (Εικ. 1).

 

 

 

 

image002

Εικόνα 1. Μελισσοκομείο με τρεις τύπους κυψελών.

 

ΟΙ  ΤΥΠΟΙ ΚΥΨΕΛΩΝ

Οι τρεις τύποι κυψελών (πιν.1) που αποφασίστηκε να μελετηθούν έφεραν όλοι κινητή βάση και καπάκι τύπου Αυστραλίας (Εικ. 2-5). Πιο συγκεκριμένα ο πρώτος τύπος κυψέλης ήταν αυτός των 10 πλαισίων Hoffman (Standard) με γονοφωλιά και ένα μελιτοθάλαμο. Ο δεύτερος ήταν των 8 πλαισίων Hoffman (Standard) με γονοφωλιά και δυο μελιτοθαλάμους. Οι δύο αυτοί τύποι κυψελών βρέθηκαν προ ετών στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ επιστημόνων αλλά και μελισσοκόμων.

 

 

 

 


image004

Εικόνα 2. Οι τρεις τύποι κυψελών με τις κινητές βάσεις τους.

 

 


image006

Εικόνα 3. Διόροφη  κυψέλη 10 πλαισίων

 


image008

Εικόνα 4. Διόροφη  κυψέλη 8 πλαισίων

 

 


 

image010

Εικόνα 5. Διόροφη  κυψέλη 9 πλαισίων

 

 

 

Ο τρίτος τύπος κυψέλης δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος με σκοπό τη μελέτη ενός τύπου κυψέλης με ενδιάμεσο όγκο από τις δύο προηγούμενες και με πλαίσιο διαφορετικών διαστάσεων από το Standard. Με το σκεπτικό αυτό δημιουργήθηκε η κυψέλη 9 πλαισίων με γονοφωλιά και 2 μελιτοθαλάμους.

Μετά από τη μετάγγιση των μελισσιών στους τρεις τύπους κυψελών έγινε αντικατάσταση όλων των βασιλισσών με αδερφές βασίλισσες και ισοφάριση ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατόν ομοιομορφία μεταξύ των μελισσιών του προγράμματος. Από κει και πέρα στα εγκατεστημένα στους τρεις τύπους κυψελών μελίσσια εφαρμόσθηκαν οι ίδιοι μελισσοκομικοί χειρισμοί  και γενικά είχαν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις ώστε όλες οι τυχόν διαφορές να οφείλονται στην επίδραση του τύπου κυψέλης.

 

 

hivepaintign1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Όσον αφορά τους εξεταζόμενους τύπους κυψελών από την οπτική γωνία της λειτουργικότητας και της ευκολίας εφαρμογής των διαφόρων μελισσοκομικών χειρισμών βρέθηκε ότι οι κυψέλες των 8 και 10 πλαισίων Hoffman (Standard) πλεονεκτούσαν έναντι αυτής με τα 9 πλαίσια διαφορετικών διαστάσεων. Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι η χρήση κάθε κυψέλης με διαφορετικές διαστάσεις πλαισίου από του Hoffman (Standard) απαιτούσε και την αλλαγή του εξοπλισμού παραλαβής του μελιού αλλά ακόμη και τότε τα προβλήματα από την καταστροφή των κηρηθρών κατά τη φυγοκέντριση πιστεύεται ότι θα ήταν μεγάλα εξαιτίας της μορφής του πλαισίου. Το μεγάλο αυτό μειονέκτημα σε συνδυασμό με τη δυσκολία προσαρμογής του μελισσοκόμου στην εργασία με τέτοιου είδους κυψέλη πιστεύεται ότι είναι αρκετά σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την επιλογή ενός τέτοιου τύπου κυψέλης.

Πάντα από τη σκοπιά της λειτουργικότητας και της ευκολίας των χειρισμών οι δυο άλλοι τύποι κυψελών παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Βασικό πλεονέκτημα και των δύο είναι η χρήση του εξοπλισμού που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Πέραν αυτού η κυψέλη 8 πλαισίων πλεονεκτεί αυτής των 10 πλαισίων γιατί απαιτεί μικρότερη μυϊκή δύναμη (τρύγος μελιού, μεταφορές) λόγω των μικρότερων διαστάσεων των μελιτοθαλάμων και του μικρότερου βάρους τους. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τριών τύπων κυψελών συνοψίζονται στον πίνακα 2.

Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις η κυψέλη 8 πλαισίων απαιτούσε και δεύτερο μελιτοθάλαμο γεγονός που αυξάνει το ύψος, το βάρος της κυψέλης και δυσχεραίνει την επιθεώρηση του μελισσιού. Αντίθετα η κυψέλη 10 πλαισίων για τις ελληνικές συνθήκες δεν απαιτεί και δεύτερο μελιτοθάλαμο, όμως το βάρος και οι διαστάσεις της απαιτούν μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη κατά το χειρισμό της.

Μια δεύτερη παράμετρος που εξετάσθηκε είναι η θερμοκρασία της γονοφωλιάς, του εσωτερικού του καπακιού, και της εισόδου καθώς και η σχετική υγρασία γονοφωλιάς και καπακιού στους τρεις τύπους κυψελών. Αυτό επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση στα προαναφερόμενα σημεία ηλεκτρονικών θερμοϋγρογράφων οι οποίοι κατέγραφαν στη μνήμη τους αυτόματα τα προαναφερόμενα δεδομένα κάθε μισή ώρα. Επιτεύχθηκε έτσι η ακριβής καταγραφή των συνθηκών στο εσωτερικό των κυψελών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως φαίνεται από τα αντίστοιχα γραφήματα (εικ. 6-10 του παραρτήματος).

Όσον αφορά άλλες σημαντικές παραμέτρους όπως ο πληθυσμός των μελισσιών, ο γόνος και η τροφή φαίνονται στους πίνακες 3 έως 5 του παραρτήματος. Ο πίνακας 6 δίνει τη μέση, μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία της γονοφωλιάς, του εσωτερικού του καπακιού και της εισόδου στους τρεις τύπους κυψελών, ενώ ο πίνακας 7 δίνει τη μέση, μέγιστη και ελάχιστη σχετική υγρασία της γονοφωλίας και του εσωτερικού του καπακιού στους τρεις τύπους κυψελών.

Η κυψέλη 9 πλαισίων υστερεί συγκριτικά με τους άλλους δύο τύπους κυψελών, οι οποίοι δεν έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.

Πρέπει να τονισθεί η μεγάλη σημασία της ποιότητας της βασίλισσας για την εξέλιξη του μελισσιού άσχετα με τον τύπο της κυψέλης στον οποίο είναι αυτό εγκατεστημένο.

 

 

Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τριών τύπων κυψελών

10 πλαισίων
8 πλαισίων
9 πλαισίων
Χρήση του υπάρχοντος στο εμπόριο εξοπλισμού τρύγου του μελιού
Χρήση του υπάρχοντος στο εμπόριο εξοπλισμού τρύγου του μελιού
Ανάγκη χρήσης ειδικού εξοπλισμού για τον τρύγο του μελιού
Ανταλλάξιμα πλαίσια με τα ήδη υπάρχοντα στην αγορά
Ανταλλάξιμα πλαίσια με τα ήδη υπάρχοντα στην αγορά
Μη συμβατά πλαίσια με τα ήδη υπάρχοντα στην αγορά
Απαιτεί μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη για τους διάφορους χειρισμούς
Απαιτεί μικρότερη μυϊκή δύναμη για τους διάφορους χειρισμούς (6 κιλά ελαφρύτερη)
Έχει ενδιάμεσο βάρος
Ευκολότερη επιθεώρηση σε σχέση με τους δύο άλλους τύπους
Δυσκολότερη επιθεώρηση λόγω τριών ορόφων
 
Δυσκολότερη επιθεώρηση λόγω μη εξοικείωσης στις διαστάσεις του πλαισίου

 

 

Σχόλια  

 
+3 #1 Δαμιανελης Γιωργος 24-05-2011 23:16
Εχω δουλεψει 20αρες με πολυ καλα αποτελεσματα τρομερη αναπτυξη γονου,ευκολια επιθεωρησης,για μελι χρειαζεται πλαινο διαφραγμα γιατι δεν σταματαει ο γονος,μειονεκτη μα η μεταφορα αλλα απο την αλλη δεν κλεβοντε ευκολα,για τον χειμωνα μειωση του χωρου με φελιζολ στο πλαι.
Καντε μια δοκιμη αν θελετε.
Δαμιανελης Γιωργος
Πελαγια Κομοτηνης
 

Για Μελισσοκόμους - Μελισσοκομία για Αρχάριους

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 316 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης