Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Τρίτη, Ιούλιος 14, 2020
Text Size
Home Μελισσοκόμος Αφιερώματα Πυρκαγιές και δασοπροστασία Φορείς δασοπυρόσβεσης - Δασική Υπηρεσία

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 1 Vote )

Δασική Υπηρεσία

Δομή και διοίκηση

Η Δασική Υπηρεσία μέχρι το 1996, σε περιφερειακό αλλά και νομαρχιακό επίπεδο ανήκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ. Γεωργίας τότε). Από τότε μεταφέρθηκε και ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ειδικότερα στις Περιφέρειες.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανήκει σήμερα η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, στην οποία με τη σειρά της υπάγεται η Διεύθυνση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος. Εκεί ανήκει το Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Δασικών Πυρκαγιών, που μέχρι το 1998 είχε τον συντονισμό της αντιπυρικής προστασίας στην Ελλάδα. Από το 1998 και μετά, με μόνη αρμοδιότητα την πρόληψη, ο ρόλος του έχει ατονήσει. Στην ουσία είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.
Οι περιφερειακές δασικές υπηρεσίες εποπτεύουν και καθοδηγούν τις νομαρχιακού επιπέδου δασικές υπηρεσίες για τη σωστή εφαρμογή των κατευθύνσεων και οδηγιών του Υπουργείου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Αρμοδιότητες

Η Δασική Υπηρεσία έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης των μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, χωρίς να έχει την ευθύνη για αντίστοιχο σχεδιασμό και υλοποίηση των κατασταλτικών μέτρων. Επίσης είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ή επίβλεψη έργων αποκατάστασης των καμένων περιοχών, όπου συμπεριλαμβάνεται και η γενικότερη προστασία (νομική, διοικητική) των περιοχών αυτών. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία διαρκεί από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου, λειτουργεί συντονιστικό όργανο όλων των δυνάμεων, που εμπλέκονται άμεσα στη δασοπυρόσβεση με τη συμμετοχή κυρίως του Π.Σ. που στελεχώνεται και από προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΕΛ.ΑΣ. Το προσωπικό αυτό υποστηρίζει το έργο του συντονιστή αξιωματικού του Π.Σ., ενεργώντας ως σύνδεσμος με τις υπηρεσίες και τις μονάδες του τομέα τους για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας. Στην αρμοδιότητα των Δασικών Υπηρεσιών ανήκει η εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών.
Σύμφωνα με τον νόμο, η κεντρική δασική υπηρεσία του Υ.Α.Α.Τ. οφείλει να συνεργάζεται με το Αρχηγείο του Π.Σ. για την κατάρτιση των πυροσβεστικών κανονισμών και διατάξεων, τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων πυρκαγιών και την αποστολή τους στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον συμμετέχει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με στελέχη της δασολογικής εκπαίδευσης στη στελέχωση των συντονιστικών κέντρων του Π.Σ. (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.) και των ενόπλων δυνάμεων (Σ.Κ.Ε.Δ.) σε


Οι περιφερειακές δασικές υπηρεσίες μεριμνούν για την έγκαιρη συλλογή και υποβολή προς την κεντρική υπηρεσία των στατιστικών δεδομένων των πυρκαγιών στο τέλος του έτους. Είναι υπεύθυνες για την έγκαιρη έκδοση από το αρμόδιο όργανο των αναδασωτικών πράξεων καιτέλος επιμελούνται για την έγκαιρη κατάρτιση και μεριμνούν για την έγκριση των αναγκαίωνμελετών για την αποκατάσταση των βλαβών του δάσους από την πυρκαγιά.
Σε νομαρχιακό επίπεδο, οι Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία καταρτίζουν και υποβάλλουν προς έγκριση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μέτρων πρόληψης, συγκεντρώνουν τα στοιχεία μιας καμένης έκτασης αμέσως μετά την υποβολή των στοιχείων από το Π.Σ. και συντάσσουν απογραφικό δελτίο, συγκεντρώνουν τα στοιχεία (χαρτογράφηση) για την καείσα έκταση που υπάγεται στη δική τους αρμοδιότητα για την εμπρόθεσμη έκδοση της αναδασωτικής πράξης και των απαγορευτικών διατάξεων βοσκής και μεριμνούν για την προστασία, αποκατάσταση και ανάπτυξη των καμένων δασών.
Οι Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία διαθέτουν υπαλλήλους με δασολογική ή τεχνολογική/δασοπονική εκπαίδευση για τη συμμετοχή τους στο συντονιστικό τοπικό όργανο, όταν αυτό συγκαλείται και λειτουργεί. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες χάρτες που εμφανίζουν τα δάση κατά δασοπονικό είδος, τους δρόμους, τα σημεία υδροληψίας και γενικά την υπάρχουσα υποδομή, που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατά το δίμηνο Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου κάθε έτους οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ζητούν από τις οικείες δασικές υπηρεσίες την ενημέρωση των χαρτών με τα νέα έργα που τυχόν προστέθηκαν.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, τα Δασαρχεία υλοποιούν συνήθως τις εξής δράσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών: πρόγραμμα συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, πρόγραμμα συντήρησης υδατοδεξαμενών και διενέργεια κρασπεδικών υλοτομιών με έμφαση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (περιαστικά δάση, αναδασώσεις κωνοφόρων, καλλιεργητικές υλοτομίες). Τα παραπάνω υλοποιούνται με πιστώσεις που διατίθενται από Δημόσιες Επενδύσεις και είναι ανάλογα με τον χαρακτηρισμό επικινδυνότητας της περιοχής ευθύνης
του κάθε Δασαρχείου.

Χαρακτηριστικά

  • Οι περιφερειακές και τοπικές δασικές υπηρεσίες, που καλούνται να εφαρμόσουν τη δασική πολιτική της χώρας και κατ’ επέκταση τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών, δεν συνδέονται διοικητικά με την κεντρική δασική αρχή του Υ.Α.Α.Τ.
  • Η συμμετοχή δασολόγων του Υ.Α.Α.Τ. στα συντονιστικά κέντρα αφορά κυρίως επικουρικό έργο, το οποίο περιορίζεται στη λήψη πληροφοριών από τα Δασαρχεία για τα διάφορα συμβάντα και στο αίτημα για κινητοποίηση δυνάμεων μέσω ΟΤΑ. Η εμπειρία δείχνει ότι η εμπλοκή ή όχι των δασολόγων στις ενέργειες αυτές εξαρτάται από την προσωπικότητα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα εμπλεκόμενα άτομα.
  • Η διάρθρωση των δασικών υπηρεσιών δεν προβλέπει ειδικό διοικητικό τμήμα για τις δασικές πυρκαγιές, παρά μόνο το γενικότερο Τμήμα Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος στο Υ.Α.Α.Τ.
    Οι πιστώσεις από τις δημόσιες επενδύσεις που εγκρίνονται ανά έτος για τον σκοπό της πρόληψης, ποτέ δεν κρίνονται ικανοποιητικές από τη Δασική Υπηρεσία και υπολείπονται κατά πολύ από τα αιτηθέντα ποσά. Το δασικό προσωπικό δεν λαμβάνει καμιά εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, ιδιαίτερα μετά τη μεταφορά της ευθύνης δασοπυρόσβεσης στη Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι υπάλληλοι πανεπιστημιακής (δασολόγοι) και τεχνολογικής εκπαίδευσης (τεχνολόγοι δασοπονίας) έχουν διδαχτεί λίγα σχετικά μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Δεν υπάρχει καμία περαιτέρω κατάρτιση.
  • Κανένας δασικός υπάλληλος δεν συμμετέχει στον συντονισμό της καταστολής μιας δασικής πυρκαγιάς. Το νομικό πλαίσιο της πυροπροστασίας δεν υποχρεώνει τη Δασική Υπηρεσία σε συμμετοχή στην προσπάθεια καταστολής μιας δασικής πυρκαγιάς, ούτε στο συντονισμό της προσπάθειας αυτής. Μόνο όταν οι δασικοί κληθούν από το Π.Σ. συμμετέχουν επιτόπου ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής. Η συνεισφορά και ο ρόλος σε αυτές τις περιπτώσεις περιορίζεται συνήθως στην υπόδειξη της προσέγγισης της περιοχής της πυρκαγιάς.
  • Για τις ήδη υπάρχουσες ευθύνες στη αντιπυρική προστασία, η Δασική Υπηρεσία είναι εμφανώς αποδυναμωμένη, κυρίως από πλευράς έμψυχου δυναμικού, αλλά και μέσων.

Αφιερώματα - Πυρκαγιές και δασοπροστασία

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 853 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης