Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020
Text Size
Home Μελισσοκόμος Αφιερώματα Πυρκαγιές και δασοπροστασία Φορείς δασοπυρόσβεσης - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 1 Vote )

Πυροσβεστικό Σώμα

 

Δομή και διοίκηση

Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) έχει την ευθύνη για την οργάνωση του κατασταλτικού μηχανισμού δασοπυρόσβεσης (αναγγελία - άμεση επέμβαση - κατάσβεση - φύλαξη), συνεπικουρούμενο στο έργο του από τους λοιπούς κρατικούς φορείς, όταν αυτό ζητηθεί. Το Αρχηγείο του Π.Σ. είναι το όργανο που εφαρμόζει την πολιτική του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών δασών και υλοποιεί τις σχετικές
αποφάσεις. Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, των αρχών ή φορέων, που παρέχουν τη συνδρομή τους σε μέσα και προσωπικό σε μια πυρκαγιά, ανήκει στον
επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή είναι και η πλέον ουσιαστική διαφορά από το σύστημα δασοπυρόσβεσης που ίσχυε πριν το 1998, όπου το συντονισμό στα συμβάντα
τον είχε ο Δασάρχης της περιοχής.
Το Π.Σ. διοικείται κεντρικά από το Αρχηγείο με έδρα την Αθήνα, ενώ υπάρχουν περιφερειακές, νομαρχιακές και τοπικές υπηρεσίες και πυροσβεστικοί σταθμοί. Κομβικό ρόλο παίζει η περιφερειακή διοίκηση που είναι η πλέον ουσιαστική και στην οποία αναφέρονται οι διοικήσεις των Νομών και των υποδιαιρέσεών τους.


Αρμοδιότητες

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το Π.Σ. εκδίδει πυροσβεστικούς κανονισμούς και διατάξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δάση, δασικές και αγροτικές εκτάσεις, θέτει κατά την αντιπυρική περίοδο τον μηχανισμό πυροπροστασίας σε αυξημένη ετοιμότητα, οργανώνει σύστημα αναγγελίας υπαιθρίων πυρκαγιών με τη στελέχωση των αναγκαίων παρατηρητηρίων - πυροφυλακίων και την κατάλληλη διασπορά των οχημάτων και των εναέριων μέσων.
Το Αρχηγείο του Π.Σ. καταρτίζει τον τελικό σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας και κατανέμει το απαραίτητο εποχικό προσωπικό στις περιφερειακές του υπηρεσίες, εξασφαλίζει την ημερήσια έκδοση δελτίου πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς επόμενης ημέρας για όλους τους νομούς της χώρας ή και υποδιαιρέσεις αυτών. Οι κατά τόπους νομαρχιακές διοικήσεις του Π.Σ. υποβάλλουν στις οικείες Νομαρχίες μέχρι τέλους Μαρτίου κάθε έτους τον συνολικό σχεδιασμό για την άμεση αναγγελία και καταστολή των πυρκαγιών δασών και γενικότερα της υπαίθρου, ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται από χάρτες.
Όταν υπάρξει πληροφορία για την έναρξη πυρκαγιάς, στο τηλεφωνικό κέντρο (199) στην πρωτεύουσα κάθε νομού, το Π.Σ. υποχρεούται σε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού και των μέσων για τη γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση και παράλληλα ενημερώνει το συντονιστικό όργανο του Π.Σ. (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), εκτιμά τη σοβαρότητα της πυρκαγιάς και ζητά αναλόγως τη συνδρομή των λοιπών εμπλεκομένων φορέων όταν αυτή απαιτείται, ζητά αεροπορική προσβολή και αν χρειαστεί επιτάσσει τα απαραίτητα μέσα από ΟΤΑ και άλλους φορείς. Η πρώτη επίσκεψη στη φωτιά έχει και τη δυνατότητα προσβολής.
Ο Περιφερειάρχης του ΠΣ είναι ο επιχειρησιακός επικεφαλής. Μπορεί να συνεργαστεί με όποιον κρίνει αυτός απαραίτητο εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ανάγκη να παρίσταται ο ίδιος σε κάθε συμβάν, αφού μπορεί να συντονίσει και ο τοπικός διοικητής.
Μετά την πυρκαγιά, το Π.Σ. είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη της καμένης έκτασης από κινδύνους αναζωπύρωσης, ενώ ενημερώνει εγγράφως την οικεία Περιφέρεια, τη Νομαρχία και τις αρμόδιες κατά τόπο δασικές υπηρεσίες για όλες τις πυρκαγιές καθώς και για την καείσα έκταση σε κάθε πυρκαγιά.

 

Χαρακτηριστικά

  • Το Π.Σ. δεν διαθέτει ειδική ξεχωριστή διοικητική οργάνωση για τη δασοπυρόσβεση. Το προσωπικό και τα μέσα που επιστρατεύονται για τη δασοπυρόσβεση χρησιμοποιούνται και για την υπόλοιπη πυροσβεστική δραστηριότητα.
  • Η εκπαίδευση των μόνιμων στελεχών του Π.Σ. γίνεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σε τρεις βασικές σχολές: των Πυροσβεστών, των Αρχιπυροσβεστών και των Ανθυποπυραγών. Διδάσκονται μαθήματα δασοπυρόσβεσης, αλλά ελάχιστα ο χειρισμός της βλάστησης. Οι εποχικοί δασοπυροσβέστες προσλαμβάνονται με 5μηνες (πλέον 8μηνες) συμβάσεις και δεν λαμβάνουν καμία εκπαίδευση καθώς προσλαμβάνονται πολύ αργά και δεν υπάρχει χρόνος. Μαθαίνουν πρακτικά από την εμπειρία που αποκομίζουν. Η πλειονότητα των θυμάτων του Π.Σ. από τις φωτιές είναι εποχικοί δασοπυροσβέστες.
  • Φαίνεται πως δεν υπάρχει ισοκατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις Περιφέρειες όπου αναπτύσσονται πυροσβεστικές μονάδες, με τις κεντρικές πόλεις (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) να συγκεντρώνουν περισσότερα άτομα αλλά και περισσότερες αιτήσεις μετάθεσης. Ως αποτέλεσμα, η Περιφέρεια εμφανίζεται υποστελεχωμένη.
  • Τον τελευταίο καιρό συνηθίζεται ο Περιφερειακός Διοικητής του Π.Σ. να παρίσταται σε όλα τα συμβάντα, ειδικά κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, των πολιτικών και των ΜΜΕ, κάτι που δεν διευκολύνει το έργο του. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις πολιτικοί και ΜΜΕ παρεμβαίνουν στο έργο του συντονισμού και απαιτούν αλλαγή του τρόπου κατανομής των μέσων (ιδιαίτερα εναέριων) και θέτουν άλλεςπροτεραιότητες από αυτές που ενδεχόμενα να επέλεγε ο συντονιστής.
  • Στο Π.Σ. υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα, εξοπλισμένα με πυροσβεστήρες και εργαλεία, αλλά δεν δρουν σε όλες τις περιφέρειες. Κατά τις πυρκαγιές του τελευταίου καλοκαιριού στην Πελοπόννησο είχαν ελάχιστη δράση.
  • Η συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία στην πράξη είναι η ελάχιστη δυνατή. Οι σχέσεις μεταξύ των στελεχών των δύο υπηρεσιών είναι σε πολλές περιοχές καλές, αλλά η φύση των υποχρεώσεων που έχει το Π.Σ. με επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα δεν ταιριάζει με το κλασσικό ωράριο του δημοσίου των δασικών υπηρεσιών. Ο νόμος προβλέπει ένα επίπεδο συνεργασίας που περιορίζεται σε τυπικές αναφορές καιαναγγελίες, ενώ κατά τον συντονισμό δεν παρίσταται ο Δασάρχης, τόσο γιατί αυτό δεν προβλέπεται από τον νόμο, όσο και γιατί η ευθύνη της επιχείρησης βαραίνει τον αξιωματικό του Π.Σ. και μόνο αυτόν. Όποτε υπάρχει συνεργασία, αυτή βασίζεται σε προσωπικές πρωτοβουλίες των εμπλεκομένων και όχι σε σχεδιασμένες ενέργειες.
  • Ο επιχειρησιακός προϊστάμενος του Π.Σ, κατά τη διάρκεια της φωτιάς μπορεί να ζητήσει ενίσχυση από τους ΟΤΑ σε κάθε επίπεδο μέσα από τον τοπικό διοικητή. Η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των συντελεστών.
  • Το Π.Σ. δεν αξιοποιεί τους εθελοντές. Αν και υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανονισμοί, οι εθελοντές δεν μπορούν να εμπλακούν σε συμβάντα καθώς είναι πλημμελώς εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι, ενώ συχνά τα κίνητρα για την παρουσία τους σχετίζονται μόνο με τα μόρια των προσλήψεων στο Π.Σ.

 

 

Αφιερώματα - Πυρκαγιές και δασοπροστασία

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 436 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης